Jesteśmy organizacja pożytku publicznego, przekazując nam 1% swojego podatku pomagasz nam realizować cele statutowe.
Składając deklarację podatkową wystarczy, że wpiszesz KRS 0000370216 i nazwę Fundacji POCZTOWY DAR. Twój dar pomoże naszym podopiecznym w realizacji ich marzeń!

Współpraca z osobami prawnymi

Fundacja „Pocztowy Dar” współdziała z innymi organizacjami pozarządowymi realizującymi projekty wspierające edukacje, propagujące tolerancje i przeciwdziałanie dyskryminacji. Wspieraliśmy finansowo „Wyprawkę dla żaka” organizowaną przez PCK w Łodzi oraz przedsięwzięcia skierowane do dzieci i osób niepełnosprawnych.

Jesteśmy otwarci na ciekawe propozycje współpracy wspierające edukację, tolerancję i wyrównujące szanse edukacyjne i zdrowotne.

Sprawdź regulamin współpracy z osobami prawnymi

Wspieramy:

http://www.pck.lodz.pl/

PCK to najstarsza polska organizacja humanitarna będąca członkiem Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Organizacja prowadzi wiele akcji charytatywnych. Jedną z nich jest „Wyprawka dla żaka” – zorganizowana po raz pierwszy w Łodzi w 2000 r. Celem kampanii jest wyposażenie potrzebujących dzieci w wyprawki szkolne. Początek roku szkolnego jest dla wielu uczniów bardzo stresującym momentem. Dzieci przychodząc do szkoły często nie mają potrzebnych przyborów szkolnych i ubrań, co negatywnie wpływa na ich funkcjonowanie w grupie i naukę. Wynika to zazwyczaj ze złych warunków materialnych rodziny. Najgorzej sytuacja ta przedstawia się w rodzinach dysfunkcyjnych, które nie zawsze spełniają warunki umożliwiające im uzyskanie pomocy finansowej z opieki społecznej. Wtedy pomoc od organizacji charytatywnych jest jedyną, którą uzyskują.

„Pocztowy dar” w ramach akcji „Wyprawka dla Żaka” w roku 2011 dofinansował wyprawki szkolne dla 1500 uczniów.

Fundacja Pocztowy Dar dla PCK Fundacja Pocztowy Dar dla PCK
Przedstawiciele Czerwonego Krzyża oraz Prezes Zarządu Fundacji Katarzyna Mikołajczyk i Przewodniczący Rady Fundacji Paweł Włoch podczas przekazywania wyprawek szkolnych.

Fundacja Pocztowy Dar dla PCK

http://www.dzielo.pl/pl

Fundacja została powołana do życia w 2000 r. jako organizacja, której działalność ma upamiętniać Pontyfikat Jana Pawła II przez promowanie nauczania Papieża i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury.

Jednym z głównych programów Fundacji Nowego Tysiąclecia jest akcja stypendialna skierowana do uczniów szkół gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych, z możliwością kontynuacji przez kolejne etapy kształcenia, aż do ukończenia studiów, o ile stypendysta spełnia określone kryteria regulaminowe. Podstawowym kryterium jest średnia ocen – minimum 4,8, pochodzenie z małej miejscowości (do 20 tys. mieszkańców) oraz trudna sytuacja finansowa.

Fundacja „Pocztowy Dar” dofinansowała program stypendialny łącznie dla 22 zdolnych Uczniów w roku szkolnym 20111/12 oraz 2012/13.

Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Krakowskiej Koło w Zakopanem jest częścią Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Archidiecezji Krakowskiej. Zadanie statutowe organizacji, to pomoc rodzinom i dzieciom wymagającym opieki ze względu na trudna sytuacje życiową. Na co dzień Stowarzyszenie prowadzi świetlicę dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

Fundacja „Pocztowy Dar” w 2011 roku dofinansowała zakup sprzętu sportowego do świetlicy dla podopiecznych Stowarzyszenia.

„Muminki” to przesympatyczna grupa ludzi- opiekunów i ich podopiecznych, z którymi pierwszy kontakt mieliśmy w 2012 roku. Motywem powstania „Muminków” była potrzeba zapewnienia opieki dzieciom, młodzieży i dorosłym niepełnosprawnym fizycznie i umysłowo, a także ich rodzinom, zamieszkującym teren Łodzi.

„Pocztowy Dar” wspiera wyjazdy terapeutyczne dla podopiecznych „Muminków”- w zamian otrzymujemy niepowtarzalny podarunek- zdjęcie uśmiechniętych uczestników wyjazdu.

http://www.ressacramiser.com.pl/

Stowarzyszenie „Res Sacra Miser” powołane zostało decyzją założycieli w dniu 26 października 1998 roku. Jest to organizacja działająca na rzecz osób niepełnosprawnych.

Nasza Fundacja wspiera program skierowany do osób niepełnosprawnych „Gotujemy się do pracy- integracyjno- społeczne warsztaty kulinarne”. Jest to cykl spotkań, których głównym celem jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych- uczestników projektu, poprzez:

– doskonalenie umiejętności posługiwania się sprzętem AGD,
– naukę przygotowywania posiłków,
– uczenie się sporządzania listy niezbędnych produktów, a później dokonywania wg niej zakupów,
– promowanie zasad zdrowego żywienia.

Pocztowy Dar dofinansował zakup sprzętu AGD oraz niezbędnych przyborów kuchennych.

http://www.niepelnosprawni.koszalin.pl/

Celem działania Stowarzyszenia jest wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. Celem jest również niesienie pomocy i wsparcia rodzinom osób niepełnosprawnych intelektualnie tak, aby przezwyciężały trudności, jakie niesie ze sobą niepełnosprawność dziecka. Służyć temu ma utworzenie sieci profesjonalnie działających placówek, zapewniających ciągłość działań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej pomocy.

Stowarzyszenie organizuje cykliczną imprezę- Integracyjny Plener Artystyczny w Osiekach, którego celem jest zapoznanie dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych z metodami wyrażania uczuć poprzez sztukę oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i izolacji z jednoczesnym promowaniem pozytywnych postaw w stosunku do innych. Pomostem pomiędzy tymi światami jest sztuka, która znosi bariery między ludźmi

„Pocztowy Dar” wspiera organizację XI Integracyjnego Pleneru Artystycznego w Osiekach, poprzez dofinansowanie noclegów i transportu uczestników projektu.