Jesteśmy organizacja pożytku publicznego, przekazując nam 1% swojego podatku pomagasz nam realizować cele statutowe.
Składając deklarację podatkową wystarczy, że wpiszesz KRS 0000370216 i nazwę Fundacji POCZTOWY DAR. Twój dar pomoże naszym podopiecznym w realizacji ich marzeń!

Statut

 

STATUT FUNDACJI

POCZTOWY DAR

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 • 1

Fundacja pod nazwą Fundacja „Pocztowy Dar”, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona aktem
notarialnym za Repertorium A 17023/2010 sporządzonym przed notariuszem
Waldemarem Gładkowski notariuszem w Warszawie, prowadzącym kancelarię w budynku przy Placu
Piłsudskiego nr 2 w Warszawie, w dniu 29 września 2010 roku w Warszawie przez Pocztę Polską S.A.
z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 26, kod 00-940 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy pod
nr KRS 0000334972, NIP 525–000–73–13 kapitał zakładowy  w wysokości 774.140.000 zł w całości
wpłacony, zwaną dalej „Fundatorem”.

 • 2

Fundacja posiada osobowość prawną i działa poprzez ustanowione w Statucie organy.

 • 3
 1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
 2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 3. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć w kraju i za granicą
  oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i powoływać zespoły lub komisje na podstawie uchwały
  Zarządu Fundacji.
 • 4
 1. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.
 2. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
 3. Fundacja może ustanawiać oraz przyznawać odznaczenia, wyróżnienia i dyplomy
  osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
 4. Fundacja używa pieczęci okrągłej lub prostokątnej z nazwą Fundacji.

Rozdział II

Działalność Fundacji

 • 5

Celem działania Fundacji jest prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz dobra publicznego
w zakresie: edukacji, aktywizacji i rozwoju zawodowego, rozwoju przedsiębiorczości, ochrony życia
i zdrowia, jak również wyrównywanie szans edukacyjno – rozwojowych pracowników Poczty Polskiej S.A.
i członków ich rodzin oraz wspieranie ich integracji poprzez aktywizację społeczno –zawodową.

 • 6

Cele określone w § 5 Fundacja realizuje prowadząc działania w ramach pomocy społecznej, wszelką
działalność charytatywną, edukacyjną, informacyjno – promocyjną oraz doradczą, dozwoloną prawem
oraz postanowieniami niniejszego Statutu, w szczególności poprzez:

 • organizowanie, finansowanie lub współfinansowanie programów stypendialnych
  promujących uzdolnione dzieci i młodzież,
 • prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz polepszenia warunków życia, rozwoju
  edukacyjnego i zdrowotnego dzieci i młodzieży,
 • świadczenie pomocy społecznej w zakresie ochrony zdrowia i życia,
 • organizowanie, finansowanie lub współfinansowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu
  zdrowotnego społeczeństwa, a w szczególności wspieranie działań na rzecz ochrony życia i zdrowia,
 • organizowanie, finansowanie lub współfinansowanie form aktywizacji społeczno-zawodowej poprzez
  szkolenia, kursy, warsztaty i programy edukacyjne oraz wspieranie programów rozwoju przedsiębiorczości,
 • organizowanie i finansowanie pomocy charytatywnej dla pracowników Poczty Polskiej S.A. i ich
  rodzin będącymi ofiarami następstw nieszczęśliwych wypadków, katastrof i klęsk żywiołowych,
 • rozwój idei wolontariatu wśród pracowników Poczty Polskiej S.A.,
 • organizowanie, finansowanie i współfinansowanie programów, kampanii społecznych i kampanii
  edukacyjnych, realizowanych również przy współpracy z innymi wyspecjalizowanymi organizacjami
  pozarządowymi,
 • udzielanie wsparcia organizacyjnego, finansowego i rzeczowego organizacjom pozarządowym,
  szkołom, placówkom oświatowym, świetlicom środowiskowym, zgodnie z celami statutowymi
  Fundacji,
 • udzielanie pomocy materialnej: rzeczowej lub w formie dofinansowania na rzecz wnioskodawcy
  z przeznaczeniem na zakup sprzętu, w tym rehabilitacyjnego lub wyposażenia.
 • 7
 1. W realizacji swoich działań statutowych Fundacja współpracuje z organami władzy i administracji
  państwowej, organizacjami społecznymi i gospodarczymi, szkołami wyższymi, instytutami
  naukowymi i innymi osobami prawnymi i fizycznymi w kraju i za granicą. Współdziałanie to może
  mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania
  przedsięwzięcia oraz całkowitego lub częściowego zabezpieczenia zobowiązań powyższych instytucji,
  organizacji i osób, albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
 2. Do osiągnięcia celów, o których mowa w 5, Fundacja może pozyskiwać środki od osób fizycznych,
  prawnych oraz z funduszy pomocowych Unii Europejskiej, jak również współdziałać w tym celu
  z innymi instytucjami, organizacjami i osobami. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia
  organizacyjnego lub finansowego oraz zabezpieczenia zobowiązań powyższych instytucji, organizacji
  i osób, zmierzającego lub koniecznego dla uzyskania środków z funduszy Unii Europejskiej,
  o których mowa powyżej.
 3. Fundacja, za zgodą Rady Fundacji, może być członkiem organizacji społecznych
  i gospodarczych, do których przystępuje na podstawie umowy.
 • 8
 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie służącym
  realizacji jej celów statutowych, wymienionych w § 5 niniejszego Statutu. Przedmiotem działalności
  gospodarczej Fundacji może być prowadzenie działalności w następującym zakresie:
 • Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza,
  z wyłączeniem w zakresie oprogramowania PKD 58.1
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 63.99.Z
 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z
 • Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja PKD 70.21.Z
 • Reklama PKD 73.1
 • Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników PKD 78.10.Z
 • Pozaszkolne formy edukacji PKD 85.5
 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 86.90.E
 • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 88.99.Z
 • Pozostała działalność związana ze sportem PKD 93.19.Z
 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez spółki prawa handlowego.
  Działalność gospodarcza jest działalnością wyłącznie dodatkową w stosunku do działalności pożytku
  publicznego Fundacji.
 2. Działalność gospodarczą, prowadzoną bezpośrednio przez Fundację, organizuje i kieruje Zarząd Fundacji.
 3. Dochód stanowiący nadwyżkę przychodów nad kosztami z działalności gospodarczej Fundacji
  przeznaczony jest wyłącznie na działalność pożytku publicznego, jako statutową działalność
  Fundacji.

Rozdział III

Majątek Fundacji

 • 9
 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 15.000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy
  złotych) wniesiony przez Fundatora oraz środki pieniężne, ruchomości i inne prawa majątkowe
  nabyte przez Fundację w czasie jej działalności.
 2. Fundusz założycielski może być do kwoty 10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych)
  przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej.
 3. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
 • darowizn, w tym ruchomości i nieruchomości będących własnością fundatora,
  spadków, zapisów, dotacji i subwencji otrzymywanych zarówno z kraju, jak
  i z zagranicy,
 • ofiarności publicznej, zbiórek i imprez publicznych prowadzonych zarówno w kraju, jak i za granicą,
 • odsetek bankowych od środków finansowych na rachunkach bankowych,
 • działalności gospodarczej.
 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację
  celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. Dla realizacji celów statutowych i realizacji inwestycji służących tym celom, w tym
  nabywania nieruchomości, Fundacja może zaciągać pożyczki i kredyty na podstawie uchwały
  Zarządu, z zastrzeżeniem postanowień § 14 pkt 3.
 3. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 4. W razie powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku
  z dobrodziejstwem inwentarza po stwierdzeniu, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi
  spadkowe.
 5. Fundacja nie może:
 • udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków
  organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji lub
  jej pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku
  pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej
  do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”
 • przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób
  bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to
  następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 • wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób
  bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie
  bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,
 • dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów,
  w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
 • 10
 1. Majątek Fundacji może służyć wyłącznie realizacji działalności statutowej. Dochody
  uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów
 2. Środki majątkowe Fundacji będą lokowane na rachunkach bankowych i zostaną
  przeznaczone na finansowanie działalności statutowej Fundacji,

Rozdział IV

Organizacja Fundacji

 • 11
 1. Organami fundacji są:
 • Rada Fundacji,
 • Zarząd Fundacji.
 1. Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji może dodatkowo powołać zespoły i komisje
  o charakterze doradczym i opiniodawczym.
 2. Nie można łączyć funkcji członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji
  w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.

Rada Fundacji

 • 12
 1. Rada Fundacji składa się z 5 do 8 osób.
 2. W skład Rady Fundacji wchodzą osoby powoływane przez Fundatora.
 3. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
 4. Kadencja Rady Fundacji trwa 7 lat.
 5. Członkowie Rady mogą pełnić swoje funkcje przez więcej niż jedną kadencję
 6. Rada Fundacji działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu.
 • 13
 1. Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Rady.
 2. Odwołanie członka Rady następuje w przypadku:
 • zakończenia kadencji,
 • złożenia pisemnej rezygnacji,
 • nieuczestniczenia w pracach Rady przez 3 kolejne posiedzenia,
 • z ważnych powodów przez Fundatora.
 1. Członkiem Rady Fundacji nie może być:
 • osoba pozostająca z członkami Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we
  wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
  służbowej,
 • Likwidator, kierownik placówki, przedstawicielstwa bądź oddziału Fundacji oraz
  zatrudniony w Fundacji główny księgowy, radca prawny lub adwokat oraz inny
  pracownik podległy bezpośrednio członkowi zarządu Fundacji,
 • osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane
  z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

 • 14

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

 • sprawowanie kontroli nad Fundacją oraz sposobem realizacji jej celów statutowych,
 • zatwierdzanie ogólnych planów i kierunków działania Fundacji przedstawianych przez Zarząd,
 • wyrażanie zgody na dokonanie darowizny lub zaciągnięcie zobowiązania powyżej kwoty 5000 PLN,
 • zatwierdzanie rocznych planów działania Fundacji przedstawianych przez Zarząd,
 • zatwierdzanie przedkładanych przez Zarząd rocznych sprawozdań finansowych oraz z działalności Fundacji,

5  a) udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków,

 • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,
 • ustalanie zasad wynagrodzenia za pracę członków Zarządu Fundacji oraz
  pozostałych pracowników Fundacji,
 • zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
 • zmiana Statutu Fundacji,
 • podjęcie uchwały o zatwierdzeniu decyzji Zarządu o połączeniu z inną Fundacją,
 • podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Fundacji,
 • podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych przez Zarząd.

 

 

 • 15
 1. W celu wykonywania uprawnień kontrolnych, o których mowa poniżej, Rada
  Fundacji jest uprawniona do:
 • żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
 • żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
 1. Członkom Rady Fundacji nie przysługuje prawo do wynagrodzenia za udział
  w posiedzeniach Rady i wykonywanie nadzoru. W uzasadnionych przypadkach mogą
  otrzymać zwrot wydatków poniesionych w związku z uczestnictwem w pracach tych
  organów, w tym kosztów podróży.

 

 • 16

Uchwały Rady Fundacji zapadają bezwzględną większością głosów, o ile niniejszy Statut nie stanowi
inaczej, pod warunkiem zawiadomienia, w formie pisemnej lub elektronicznej, wszystkich członków Rady
Fundacji o posiedzeniu Rady Fundacji, wysłanym co najmniej  3 dni robocze przed posiedzeniem Rady
Fundacji. W zawiadomieniu oznaczyć należy co najmniej: dzień, godzinę, miejsce zebrania oraz porządek
obrad. W przypadku zamierzonej zmiany statutu należy wskazać treść proponowanych zmian.

 

 • 17
 1. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał w roku
 2. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady lub upoważniona przez niego osoba.
 3. Przewodniczący Rady zwoła nadzwyczajne posiedzenie Rady na wniosek 1/3 członków Rady
  Fundacji lub Prezesa Zarządu.
 4. Posiedzenia Rady Fundacji są protokołowane.
 5. Uchwały Rady Fundacji podpisuje Przewodniczący Rady Fundacji.
 6. W posiedzeniu mogą uczestniczyć przedstawiciele Zarządu Fundacji.

 

Zarząd Fundacji

 • 18
 1. Zarząd Fundacji składa się z, co najmniej z jednej i nie więcej niż trzech osób, w tym Prezesa
  Zarządu, powoływanych na siedmioletnią kadencję i odwoływanych uchwałą Rady Fundacji
  bezwzględna większością głosów w obecności minimum ¾ członków Rady Fundacji.
 2. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za
  przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 4. Zarząd jest organem Fundacji właściwym do rozstrzygania i prowadzenia wszelkich spraw, o ile nie
  są zastrzeżone dla Rady Fundacji.
 5. Do składania oświadczeń w sprawach majątkowych i niemajątkowych oraz do podpisywania umów
  w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch Członków Zarządu
  łącznie.

 

 • 19
 1. Na czele Zarządu stoi Prezes Zarządu Fundacji, który kieruje jego działalnością.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, a w razie jego nieobecności jeden z członków
  Zarządu.
 3. Tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez
  Radę Fundacji.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 5. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć członkowie Rady Fundacji.
 6. Posiedzenia Zarządu są protokołowane w księdze protokołów, do której ma wgląd każdy członek
  Rady Fundacji. Protokoły podpisują obecni na posiedzeniu.
 7. Członka Zarządu może odwołać Rada Fundacji w sytuacji, gdy:
 • złożył pisemną rezygnację na ręce przewodniczącego Rady Fundacji,
 • z przyczyn zdrowotnych utracił zdolność wykonywania swoich obowiązków, co stwierdza
  odpowiednie orzeczenie lekarskie,
 • popełnił przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, a akt
  oskarżenia został skierowany do sądu,
 • wyrządził Fundacji znaczną szkodę majątkową ze swojej winy, co uznał lub stwierdza orzeczenie
  sądu,
 • z ważnych powodów wskazanych przez Radę Fundacji.
 1. Obsługa organizacyjna organów Fundacji należy do Biura Fundacji.
 2. Biuro Fundacji składa się z wolontariuszy oraz pracowników Fundacji zatrudnionych w Fundacji.
 3. Fundacja może zatrudniać na podstawie odrębnych umów doradców i ekspertów
  z określonej dziedziny niezbędnych dla funkcjonowania i realizacji celów statutowych Fundacji.
 • 20

Do obowiązków Zarządu Fundacji należy w szczególności:

 • zarządzanie majątkiem Fundacji,
 • planowanie i wykonywanie zadań wynikających z celów Fundacji,
 • propagowanie w prasie, radiu i telewizji oraz wydawnictwach celów i zasad
  działalności Fundacji oraz wskazywanie możliwości korzystania z pomocy Fundacji,
 • przyjmowanie spadków, zapisów i darowizn,
 • planowanie wykorzystania środków finansowych i innych zasobów majątkowych
  Fundacji,
 • opracowanie sprawozdania z działalności Fundacji i przygotowanie sprawozdania
  finansowego za rok ubiegły,
 • opracowanie regulaminów i instrukcji dotyczących działalności Fundacji,
 • składanie Fundatorowi i Ministrowi Polityki Społecznej, sprawozdań z działalności Fundacji i jej
  Zarządu oraz z wykorzystania środków finansowych i innych zasobów Fundacji, po ich
  zatwierdzeniu przez Radę Fundacji.

 

 • 21
 1. Czynności prawne wobec Prezesa Zarządu w imieniu Fundacji dokonuje oraz zawiera
  z nim umowy Przewodniczący Rady Fundacji.
 2. Prezes Zarządu Fundacji reprezentuje Fundację przy czynnościach prawnych wobec pozostałych
  członków Zarządu Fundacji.

 

 • 22

Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 • 23
 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach statutowych na
  warunkach określonych przez zainteresowane strony.
 2. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji, po czym uchwała ta
  wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

 

 • 24
 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu lub wyczerpania środków finansowych i majątku
  Fundacji.
 2. Decyzje w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
 3. Sposób przeprowadzenia likwidacji określa uchwała Rady Fundacji, która powinna
  wskazać Likwidatora w celu przeprowadzenia likwidacji Fundacji.

 

 • 25
 1. Do obowiązków Likwidatora należy w szczególności:
 • zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,
 • wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swych
  wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia,
 • sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,
 • sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokajania zobowiązań,
 • ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku
  fundacji,
 • przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po
  zaspokojeniu wierzycieli,
 • zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem
  o wykreślenie Fundacji z rejestru,
 • przekazanie dokumentów Fundacji do archiwum państwowego
 1. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji zostaną przekazane innej organizacji
  pozarządowej nie nastawionej na zysk o podobnych celach, z przeznaczeniem na wykorzystanie
  ich w celach zgodnych z celami Fundacji.

 

 • 26

Statut niniejszy może być zmieniany uchwałą Rady Fundacji, podjętą bezwzględną
większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady, z tym zastrzeżeniem,
że zmiana Statutu nie może dotyczyć celów Fundacji.

 

 • 27

Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla miasta Stołecznego
Warszawy.