Jesteśmy organizacja pożytku publicznego, przekazując nam 1% swojego podatku pomagasz nam realizować cele statutowe.
Składając deklarację podatkową wystarczy, że wpiszesz KRS 0000370216 i nazwę Fundacji POCZTOWY DAR. Twój dar pomoże naszym podopiecznym w realizacji ich marzeń!

IV edycja programu stypendialnego – pytania i odpowiedzi

Przypominamy, że do 31 sierpnia br. można składać dokumenty uprawniające do ubiegania się o stypendium przyznawane przez Fundację „Pocztowy Dar”. W tym roku Fundacja planuje wsparcie edukacji osiemdziesięciu uzdolnionych i  młodych osób. Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje o programie stypendialnym wraz z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania.

Wiem, co chcę robić w życiu 
Stypendia otrzymają najzdolniejsi i najbardziej ambitni uczniowie szkół podstawowych (po ukończeniu 4 klasy), gimnazjów i szkół średnich (do 20 roku życia).

Tak jak w trzech poprzednich edycjach programu stypendialnego wnioski będę oceniane wg czterech kryteriów:

•    średnia ocen na świadectwie z poprzedniego roku szkolnego,
•    plan rozwoju w określonej dziedzinie nauki, sportu lub kultury,
•    szczególne osiągnięcia w dziedzinie wskazanej w planie rozwoju,
•    średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie.

Stypendia w wysokości 350 zł miesięcznie będą wypłacane w okresie od października 2014 r. do lipca 2015 r. Fundatorami programu stypendialnego są Poczta Polska S.A. oraz Bank Pocztowy S.A.

Formalności 
Warunkiem ubiegania się o stypendium, prócz udokumentowania sukcesów w nauce i zajęciach pozaszkolnych, jest przygotowanie tzw. Planu rozwoju w określonej dziedzinie nauki, sportu lub kultury. Plan powinien zawierać informację o tym, jakie wydatki wiążą się z realizacją zamierzeń.

Regulamin

wniosek-o-przyznanie-stypendium

Wnioski wraz z pozostałymi dokumentami niezbędnymi do ubiegania się o stypendium należy przesłać na adres:

 

Fundacja „Pocztowy Dar” ul. Stawki 2, 00 – 940 Warszawa

 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące programu stypendialnego  
•    Czym jest Plan rozwoju i jak go napisać?
Plan rozwoju, to wypracowanie/esej, w którym powinny być opisane cele, jakie w najbliższej przyszłości stawia sobie uczeń ubiegający się o stypendium. Celem może być np. znajomość języka na określonym poziomie, uzyskanie tytułu laureata czy finalisty olimpiady, poprawa wyników sportowych czy poszerzenie wiedzy w wybranej dziedzinie nauki. Ważne, aby w Planie znalazła się informacja o tym, które ze szkolnych przedmiotów są najistotniejsze w realizacji celu. Dodatkowo można tam zaprezentować swoje mocne strony oraz przedstawić argumenty, przemawiające za przyznaniem stypendium uczniowi. Nieodzownym elementem Planu jest tzw. Projekcja przewidywanych kosztów (szczegółowy opis poniżej).

Przykład: Uczeń chce startować w konkursach z dziedziny astronomii, ponieważ w przyszłości pragnie zajmować się badaniem wszechświata. W planie wskazuje trzy przedmioty, w których powinien osiągać bardzo dobre wyniki i z których wiedza pomoże mu zrealizować cel: matematykę, fizykę i informatykę. Pisze także o tym, że będzie obserwował niebo oraz będzie robił i opracowywał graficznie zdjęcia. Aby zrealizować swoje zamierzenia chce kupić teleskop, aparat fotograficzny oraz program do profesjonalnej obróbki zdjęć. Oznacza to, że orientacyjne ceny zakupu tych przedmiotów powinny być zapisane w tzw. projekcji kosztów.

 

•    Czym Projekcja kosztów? Na jaką kwotę? Jak napisać? 
Projekcja przewidywanych kosztów, to informacja o tym, na co uczeń przeznaczy stypendium. Kwota do dyspozycji wynosi 3500 zł na cały rok szkolny. Można opisać wydatki z podziałem na każdy miesiąc lub określić, co zostanie zakupione w czasie otrzymywania stypendium. Należy pamiętać, że obowiązkiem stypendysty będzie przekazanie do Fundacji sprawozdania zawierającego kopie faktur/rachunków poświadczających wydatki poniesione po I i II semestrze nauki.

Ważne, aby wydatki zapisane w Projekcji kosztów znalazły swoje uzasadnienie w Planie rozwoju. Opłata za kurs angielskiego powinna np. wynikać z zamiaru doskonalenia umiejętności językowych, a zakup aparatu – z pasji fotograficznych i planów wzięcia udziału w wystawie zdjęć.

 

•    Jakie świadectwo należy dołączyć do wniosku o uzyskanie stypendium? 
Ubiegając się o stypendium wypłacane przez Fundację w roku szkolnym 2014/15 należy załączyć ksero świadectwa z roku szkolnego 2013/14 poświadczone za zgodność z oryginałem przez szkołę, do której uczęszcza uczeń.

 

•    Czy kopie dokumentów/dyplomów muszą być poświadczone przez wystawcę dokumentu, czy mogę być potwierdzone przez szkołę?
Fundacja honoruje dokumenty poświadczone przez szkołę kandydata na stypendystę.

 

•    Czy stypendium Fundacji to forma wsparcia dla zdolnych uczniów, którzy są w złej sytuacji finansowej? 
Stypendium Fundacji, to stypendium przyznawane uczniom utalentowanym, pracowitym, pragnącym rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności. Dlatego najwyżej oceniane są zdolności i osiągnięcia ucznia. Maksymalna ilość punktów jakie może uzyskać przyszły stypendysta to 100.  Sytuacja materialna to kryterium, za które można uzyskać maksymalnie 15 punktów.

 

•    Czy wszystkie wnioski są brane pod uwagę przy przyznawaniu stypendiów?
Fundacja rozpatruje wszystkie nadesłane wnioski. Sporadycznie zdarza się, że wnioski są odrzucane na wstępnym etapie z powodu braków formalnych np. braku planu rozwoju, świadectwa szkolnego itp.