Jesteśmy organizacja pożytku publicznego, przekazując nam 1% swojego podatku pomagasz nam realizować cele statutowe.
Składając deklarację podatkową wystarczy, że wpiszesz KRS 0000370216 i nazwę Fundacji POCZTOWY DAR. Twój dar pomoże naszym podopiecznym w realizacji ich marzeń!

Dane osobowe wolontariuszy

  1. Administratorem danych osobowych osób uprawnionych do zawarcia Porozumienia jest Fundacja Pocztowy Dar z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych: Fundacja Pocztowy Dar ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, adres e-mail: boguslawa.kloda-debska@poczta-polska.pl.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Porozumienia, a także – w zakresie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z Porozumienia, na podstawie odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
    z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz w celu wypełnienia obowiązków prawnych, ciążących na administratorze,  wynikających z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  Rozporządzenia.
  4. Dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą być przekazane – na podstawie standardowych klauzul ochrony danych – do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft. Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod adresem: https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product licensing/products.aspx w części Online Services Terms (OST).
  5. Wolontariuszowi przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Porozumienia, a także przez okres przedawnienia roszczeń z Porozumienia.
  7. Wolontariuszowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonywania Porozumienia.