Jesteśmy organizacja pożytku publicznego, przekazując nam 1% swojego podatku pomagasz nam realizować cele statutowe.
Składając deklarację podatkową wystarczy, że wpiszesz KRS 0000370216 i nazwę Fundacji POCZTOWY DAR. Twój dar pomoże naszym podopiecznym w realizacji ich marzeń!

Termin składania wniosków na stypendia został wydłużony do 31 sierpnia

Termin składania wniosków na stypendia został wydłużony do 31 sierpnia

Przypominamy, że w tym roku, dzięki wsparciu Poczty Polskiej SA i Banku Pocztowego SA, mamy do rozdania 80 stypendiów edukacyjnych. Mogą się o nie ubiegać osoby, które do tej pory nie korzystały ze wsparcia „Pocztowego Daru” oraz beneficjenci Fundacji.

Do wniosku stypendialnego należy dołączyć plan rozwoju wraz z tzw. projekcją kosztów, kopię świadectwa szkolnego, kopie dokumentów poświadczających sukcesy pozaszkolne oraz sytuację materialną.
Poniżej publikujemy odpowiedzi na pytania dotyczące programu stypendialnego, które często zadają osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania do nauki.

Co, to jest plan rozwoju i jak go napisać?

Plan rozwoju, to wypracowanie/ esej, w którym powinny być opisane cele jakie stawia sobie uczeń ubiegający się o stypendium w najbliższej przyszłości. Celem może być np. znajomość języka na określonym poziomie, uzyskanie tytułu laureata czy finalisty olimpiady, poprawa wyników sportowych czy poszerzenie wiedzy w jakiś dziedzinie nauki. Ważne aby w planie znalazła się informacja o tym, które ze szkolnych przedmiotów są najistotniejsze w realizacji celu. Dodatkowo można tam zaprezentować swoje mocne strony oraz przedstawić argumenty, przemawiające za przyznaniem stypendium uczniowi. Nieodzownym elementem planu jest tzw. projekcja przewidywanych kosztów (szczegółowy opis poniżej).

Przykład: uczeń chce startować w konkursach z dziedziny astronomii, ponieważ w przyszłości pragnie zajmować się np. badaniem wszechświata. W planie wskazuje trzy przedmioty, w których powinien osiągać bardzo dobre wyniki i, z których wiedza pomoże mu zrealizować cel: matematykę, fizykę i informatykę. Pisze także o tym, że będzie obserwował niebo oraz będzie robił i opracowywał graficznie zdjęcia. Aby zrealizować swoje zamierzenia chce kupić teleskop, aparat fotograficzny oraz program do profesjonalnej obróbki zdjęć. Oznacza, to, że orientacyjne ceny zakupu tych przedmiotów powinny być zapisane w tzw. projekcji kosztów.

• Co, to jest projekcja kosztów? Na jaką kwotę? Jak napisać?

Projekcja przewidywanych kosztów, to informacja o tym, na co uczeń przeznaczy stypendium. Kwota do dyspozycji wynosi 3500 zł na cały rok szkolny. Można opisać wydatki z podziałem na każdy miesiąc lub określić co zostanie zakupione w czasie otrzymywania stypendium. Należy pamiętać, że obowiązkiem stypendysty będzie przekazanie do Fundacji sprawozdania zawierającego kopie faktur/rachunków poświadczających wydatki poniesione po I i II semestrze nauki.
Ważne, aby wydatki zapisane w projekcji kosztów znalazły swoje uzasadnienie w planie rozwoju. Opłata za kurs angielskiego powinna np. wynikać z zamiaru doskonalenia umiejętności językowych a zakup aparatu z pasji fotograficznych i planów wzięcia udziału w wystawie zdjęć.

• Jakie świadectwo należy dołączyć do wniosku o uzyskanie stypendium ?

Ubiegając się o stypendium wypłacane przez Fundację w roku szkolnym 2013/14 należy załączyć świadectwo z roku szkolnego 2012/13.

• Czy kopie dokumentów/dyplomów muszą być poświadczone przez wystawcę dokumentu, czy mogę być potwierdzone przez szkołę?

Fundacja honoruje dokumenty poświadczone przez szkołę przyszłego stypendysty.

• Czy stypendium Fundacji, to forma wsparcia dla zdolnych uczniów, którzy są w złej sytuacji finansowej ?

Stypendium Fundacji, to stypendium przyznawane dla uczniów utalentowanych, pracowitych, pragnących rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności. Dlatego najwyżej oceniane są zdolności i osiągnięcia Ucznia. Maksymalna ilość punktów jakie może uzyskać przyszły stypendysta to 100. Sytuacja materialna to kryterium za które można uzyskać maksymalnie 15 punktów.

• Czy wszystkie wnioski są brane pod uwagę przy przyznawaniu stypendiów?

Fundacja rozpatruje wszystkie nadesłane wnioski. Sporadycznie zdarza się, że pojedyncze wnioski są odrzucane na wstępnym etapie z powodu braków formalnych np. braku planu rozwoju, świadectwa szkolnego itp.

Program stypendiów edukacyjnych Fundacji „Pocztowy Dar”

Fundacja „Pocztowy Dar”, dzięki Poczcie Polskiej S.A. oraz Bankowi Pocztowemu S.A., kontynuuje realizację programu stypendiów edukacyjnych „Przekaz ku przyszłości”!!!

 

Uwaga

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich z dniem 15 czerwca br. Fundacja uruchomiła program stypendialny na rok szkolny 2013/2014.

Jeśli osiągasz szczególne wyniki w nauce, posiadasz szerokie zainteresowania pozaszkolne i pragniesz je rozwijać – nasz program ułatwi Ci ich finansowanie!

 

 

 

Składamy serdeczne podziękowania Naszym Darczyńcom:

Poczcie Polskiej S.A. i Bankowi Pocztowemu S.A.

to ich wsparcie pozwala nam kontynuować Program Stypendialny „Przekaz ku przyszłości”

Przewodniczący Rady Fundacji

Prezes Zarządu Fundacji

Przekaż 1% podatku

W tym roku po raz pierwszy mogą Państwo przekazać 1% swojego podatku na rzecz Fundacji „Pocztowy Dar”. Dlatego do Was, do wszystkich sympatyków Fundacji, kierujemy
najserdeczniejszą prośbę o wsparcie Fundacji. Ten gest dla Państwa oznacza tylko konieczność odpowiedniego wypełnienia deklaracji podatkowej PIT, a nam daje możliwość wsparcia potrzebujących.

W 2013 roku Fundacja będzie kontynuować prowadzoną dotychczas działalność. Jednocześnie chcemy uruchomić program stypendialny dla niepełnosprawnych uczniów, dla których wsparcie jest szczególnie ważne, a najczęściej wymaga wysokich nakładów finansowych. Mamy nadzieję, że dzięki Wam uda się zrealizować te plany.

Liczymy na Państwa dobre serce i wielkie poczucie solidarności.

Przekaż 1% podatku

Wystarczy, że wpiszesz

KRS 0000370216 i nazwę Fundacji POCZTOWY DAR

do swojej deklaracji podatkowej.