Jesteśmy organizacja pożytku publicznego, przekazując nam 1% swojego podatku pomagasz nam realizować cele statutowe.
Składając deklarację podatkową wystarczy, że wpiszesz KRS 0000370216 i nazwę Fundacji POCZTOWY DAR. Twój dar pomoże naszym podopiecznym w realizacji ich marzeń!

IV edycja programu stypendialnego – pytania i odpowiedzi

Przypominamy, że do 31 sierpnia br. można składać dokumenty uprawniające do ubiegania się o stypendium przyznawane przez Fundację „Pocztowy Dar”. W tym roku Fundacja planuje wsparcie edukacji osiemdziesięciu uzdolnionych i  młodych osób. Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje o programie stypendialnym wraz z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania.

Wiem, co chcę robić w życiu 
Stypendia otrzymają najzdolniejsi i najbardziej ambitni uczniowie szkół podstawowych (po ukończeniu 4 klasy), gimnazjów i szkół średnich (do 20 roku życia).

Tak jak w trzech poprzednich edycjach programu stypendialnego wnioski będę oceniane wg czterech kryteriów:

•    średnia ocen na świadectwie z poprzedniego roku szkolnego,
•    plan rozwoju w określonej dziedzinie nauki, sportu lub kultury,
•    szczególne osiągnięcia w dziedzinie wskazanej w planie rozwoju,
•    średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie.

Stypendia w wysokości 350 zł miesięcznie będą wypłacane w okresie od października 2014 r. do lipca 2015 r. Fundatorami programu stypendialnego są Poczta Polska S.A. oraz Bank Pocztowy S.A.

Formalności 
Warunkiem ubiegania się o stypendium, prócz udokumentowania sukcesów w nauce i zajęciach pozaszkolnych, jest przygotowanie tzw. Planu rozwoju w określonej dziedzinie nauki, sportu lub kultury. Plan powinien zawierać informację o tym, jakie wydatki wiążą się z realizacją zamierzeń.

Regulamin

wniosek-o-przyznanie-stypendium

Wnioski wraz z pozostałymi dokumentami niezbędnymi do ubiegania się o stypendium należy przesłać na adres:

 

Fundacja „Pocztowy Dar” ul. Stawki 2, 00 – 940 Warszawa

 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące programu stypendialnego  
•    Czym jest Plan rozwoju i jak go napisać?
Plan rozwoju, to wypracowanie/esej, w którym powinny być opisane cele, jakie w najbliższej przyszłości stawia sobie uczeń ubiegający się o stypendium. Celem może być np. znajomość języka na określonym poziomie, uzyskanie tytułu laureata czy finalisty olimpiady, poprawa wyników sportowych czy poszerzenie wiedzy w wybranej dziedzinie nauki. Ważne, aby w Planie znalazła się informacja o tym, które ze szkolnych przedmiotów są najistotniejsze w realizacji celu. Dodatkowo można tam zaprezentować swoje mocne strony oraz przedstawić argumenty, przemawiające za przyznaniem stypendium uczniowi. Nieodzownym elementem Planu jest tzw. Projekcja przewidywanych kosztów (szczegółowy opis poniżej).

Przykład: Uczeń chce startować w konkursach z dziedziny astronomii, ponieważ w przyszłości pragnie zajmować się badaniem wszechświata. W planie wskazuje trzy przedmioty, w których powinien osiągać bardzo dobre wyniki i z których wiedza pomoże mu zrealizować cel: matematykę, fizykę i informatykę. Pisze także o tym, że będzie obserwował niebo oraz będzie robił i opracowywał graficznie zdjęcia. Aby zrealizować swoje zamierzenia chce kupić teleskop, aparat fotograficzny oraz program do profesjonalnej obróbki zdjęć. Oznacza to, że orientacyjne ceny zakupu tych przedmiotów powinny być zapisane w tzw. projekcji kosztów.

 

•    Czym Projekcja kosztów? Na jaką kwotę? Jak napisać? 
Projekcja przewidywanych kosztów, to informacja o tym, na co uczeń przeznaczy stypendium. Kwota do dyspozycji wynosi 3500 zł na cały rok szkolny. Można opisać wydatki z podziałem na każdy miesiąc lub określić, co zostanie zakupione w czasie otrzymywania stypendium. Należy pamiętać, że obowiązkiem stypendysty będzie przekazanie do Fundacji sprawozdania zawierającego kopie faktur/rachunków poświadczających wydatki poniesione po I i II semestrze nauki.

Ważne, aby wydatki zapisane w Projekcji kosztów znalazły swoje uzasadnienie w Planie rozwoju. Opłata za kurs angielskiego powinna np. wynikać z zamiaru doskonalenia umiejętności językowych, a zakup aparatu – z pasji fotograficznych i planów wzięcia udziału w wystawie zdjęć.

 

•    Jakie świadectwo należy dołączyć do wniosku o uzyskanie stypendium? 
Ubiegając się o stypendium wypłacane przez Fundację w roku szkolnym 2014/15 należy załączyć ksero świadectwa z roku szkolnego 2013/14 poświadczone za zgodność z oryginałem przez szkołę, do której uczęszcza uczeń.

 

•    Czy kopie dokumentów/dyplomów muszą być poświadczone przez wystawcę dokumentu, czy mogę być potwierdzone przez szkołę?
Fundacja honoruje dokumenty poświadczone przez szkołę kandydata na stypendystę.

 

•    Czy stypendium Fundacji to forma wsparcia dla zdolnych uczniów, którzy są w złej sytuacji finansowej? 
Stypendium Fundacji, to stypendium przyznawane uczniom utalentowanym, pracowitym, pragnącym rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności. Dlatego najwyżej oceniane są zdolności i osiągnięcia ucznia. Maksymalna ilość punktów jakie może uzyskać przyszły stypendysta to 100.  Sytuacja materialna to kryterium, za które można uzyskać maksymalnie 15 punktów.

 

•    Czy wszystkie wnioski są brane pod uwagę przy przyznawaniu stypendiów?
Fundacja rozpatruje wszystkie nadesłane wnioski. Sporadycznie zdarza się, że wnioski są odrzucane na wstępnym etapie z powodu braków formalnych np. braku planu rozwoju, świadectwa szkolnego itp.

 

Konkurs na projekt kartki pocztowej rozstrzygnięty

Przedstawiciele Fundacji Pocztowy Dar, Poczty Polskiej i Fundacji INTEGRACJA wybrali prace plastyczne, które zostaną nagrodzone w konkursie na projekt okolicznościowej kartki pocztowej promującej „Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień”.

Zwycięskie prace wybrano w obu ww. kategoriach wiekowych. Nagroda za zajęcie I miejsca w jest min. emisja okolicznościowej kartki pocztowej przez Pocztę Polską. Nagrodą za II miejsce – wykorzystanie projektu jako neokartki.  Za I – III miejsce wypłacone zostaną dodatkowo nagrody pieniężne.

Komisja Konkursowa brała pod uwagę unikalne spojrzenie na tematykę, pomysłowość oraz walory artystyczne nadesłanych prac.

Kategoria wiekowa 10-12 lat:

 • I miejsce – „Życzliwość ułatwia życie”, autor: Gabriela Pępko
 • II miejsce – „Wspierajmy się”, autor: Szymon Duraj
 • III miejsce – „Moja życzliwa dłoń”, autor: Natan Flasza

Kategoria wiekowa 13-16 lat:

 • I miejsce – „Kolego, pomogę – trąba do góry!”, autor: Grzegorz Wiącek
 • II miejsce – „Serce pełne życzliwości”, autor: Urszula Kędziora
 • III miejsce – „Serce dla wszystkich”, autor: Oliwia Nowacka

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Ruszyła IV edycja programu stypendialnego

Fundacja „Pocztowy Dar” po raz kolejny wesprze edukację i rozwój uzdolnionych dzieci i młodzieży. Wnioski o przyznanie stypendium można składać do 31 sierpnia br. 

Kto może otrzymać stypendium?

Stypendia zostaną przyznane 80 zdolnym i ambitnym uczniom szkół podstawowych (po ukończeniu 4 klasy), gimnazjów i szkół średnich (do 20 roku życia).

Wnioski stypendialne, jak w poprzednich latach, będę oceniane wg następujących kryteriów:

 • średnia ocen na świadectwie z poprzedniego roku szkolnego (minimum 4,5),
 • szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki, sportu, działalności społecznej lub kultury,
 • średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie.

Lista młodych ludzi, którzy uzyskają stypendia motywacyjno-rozwojowe na rok szkolny 2014/2015, zostanie opublikowana na stronie www.pocztowydar.org najpóźniej do 30 września br.

Stypendia w wysokości 350 zł miesięcznie będą wypłacane od października 2014r. do lipca 2015 r.

Fundatorami stypendiów są Poczta Polska SA i Bank Pocztowy SA.

Warunki formalne 

Aby ubiegać się o stypendium, należy: udokumentować wyniki w nauce, sukcesy w zajęciach pozaszkolnych i sytuację materialną. Konieczne jest też przygotowanie tzw. planu rozwoju w określonej dziedzinie nauki, sportu lub kultury. Plan powinien zawierać informacje, na co uczeń przeznaczy pieniądze pochodzące ze stypendium. O stypendia mogą ubiegać się również osoby, które były już stypendystami Fundacji.

Wnioski można składać do 31 sierpnia br. Wszystkie dokumenty należy przesłać na adres: Fundacja „Pocztowy Dar” ul. Stawki 2, 00 – 940 Warszawa.  

Regulamin stypendia 2014_2015 wniosek o przyznanie stypendium

Konkurs na projekt kartki pocztowej – wydłużenie terminu nadsyłania prac

Zgodnie z prośbami płynącymi ze szkół specjalnych i szkół z oddziałami integracyjnymi, termin nadsyłania prac konkursowych zostaje wydłużony do 30 czerwca br. Zmianie nie ulegają pozostałe warunki uczestnictwa w konkursie na projekt kartki pocztowej, promującej „Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień” oraz nagrody przewidziane dla Laureatów.

Przypominamy, że aby wziąć udział w konkursie, wystarczy:

 • przygotować pracę plastyczną (na papierze, w formacie A4, dowolną techniką),
 • wypełnić (przedstawiciel ustawowy osoby zgłaszającej pracę) i podpisać formularz zgłoszeniowy,
 • pracę i formularz wysłać na adres: Poczta Polska S.A., Biuro Public Relations, ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa; z dopiskiem „Konkurs na projekt kartki pocztowej”.

Prace konkursowe będę oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 10-13 i 14-16 lat. Nagrodą główną jest emisja okolicznościowych kartek pocztowych. Prace, które zajmą II miejsce zostaną wydane w postaci Neokartek. Dodatkowo dla osób, które zajmą I, II i III miejsce, przewidziano nagrody pieniężne, które można przeznaczyć na dowolny cel:

 • I miejsce – 3 tys. zł netto
 • II miejsce – 2 tys. zł netto
 • III miejsce – 1 tys. zł netto

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 21 lipca br., a ogłoszenie wyników – najpóźniej 3 dni po tym terminie. Wyniki zostaną opublikowane na stronie www.poczta-polska.pl i na stronie Fundacji Pocztowy Dar www.pocztowydar.org.

Organizatorami konkursu i fundatorami nagród są Poczta Polska i Fundacja Pocztowy Dar.

Regulamin Konkursu na projekt kartki pocztowej_wydłużenie terminu nadsylania prac Konkurs na projekt kartki pocztowej_formularz zgłoszeniowy

Regulamin Konkursu na projekt kartki pocztowej_wydłużenie terminu nadsylania prac

Wyślij wielkanocną kartkę i pomóż podopiecznym Fundacji Pocztowy Dar

Już niedługo Wielkanoc. Oprócz malowania pisanek tradycją tego święta jest także wysyłanie życzeń. Dzięki ofercie Envelo sprawisz radość bliskim, a jednocześnie wesprzesz potrzebujących.

Żeby wysłać kartkę wielkanocną, nie musimy nawet wychodzić z domu. Wystarczy wejść na platformę Envelo i wybrać Neokartkę dostępną w katalogu „Wielkanoc”. Potem pozostaje już tylko ułożenie świątecznych życzeń lub wybranie gotowych treści. Jeden klik i Twoi bliscy dostaną piękną kartkę w tradycyjnej, papierowej formie.

Tej Wielkanocy na platformie Envelo znajdziemy również specjalną Neokartkę Fundacji Pocztowy Dar. Jej koszt to 4.99 zł ─ złotówka ze sprzedaży każdej Neokartki zostanie przeznaczona na dofinansowanie rehabilitacji, zakup sprzętu rehabilitacyjnego i leków dla podopiecznych Fundacji.
Święta to dobra okazja, aby pomyśleć o potrzebujących. Pomaganie jest proste i daje dużo satysfakcji.

Wielkanoc_fundacja

Konkurs na projekt kartki pocztowej

Poczta Polska wspólnie z Fundacją Pocztowy Dar ogłaszają konkurs na projekt kartki pocztowej, która zostanie wydana z okazji „Dnia Życzliwości i Pozdrowień”. Konkurs skierowany jest do osób niepełnosprawnych w wieku 10-16 lat. Partnerami akcji są Envelo.pl oraz Fundacja Integracja.

plakat konkursu

Celem konkursu jest promowanie twórczości dzieci i młodzieży oraz aktywizacja środowisk osób niepełnosprawnych.

Wpisuje się on także w cykl działań z zakresu CSR prowadzonych przez Pocztę Polską i Fundację, które mają na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Zadaniem uczestników konkursu plastycznego jest przygotowanie pracy, która promuje „Dzień Życzliwości i Pozdrowień”. Dzieła mogą być wykonane dowolną techniką – liczy się pomysł i oryginalne podejście do tematu. Konkurs rozpoczyna się 26 marca i będzie trwał do 18 maja  2014 r. Wyniki zostaną ogłoszone 9 czerwca, czyli w Dzień Przyjaciela.

Aby wziąć udział w konkursie, należy:

 • przygotować pracę plastyczną (na papierze, w formacie A4, dowolną techniką),
 • wypełnić (przedstawiciel ustawowy osoby zgłaszającej pracę) i podpisać formularz zgłoszeniowy,
 • pracę i formularz wysłać na adres: Poczta Polska S.A., Biuro Public Relations, ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa; z dopiskiem „Konkurs na projekt kartki pocztowej”.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie.

Prace konkursowe będę oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 10-13 i 14-16 lat. Nagrodą główną jest emisja okolicznościowych kartek pocztowych. Kartki zostaną wydane w województwie mazowieckim oraz w województwach, z których będą pochodzić Laureaci konkursu. Prace, które zajmą II miejsce zostaną wydane w postaci Neokartek. Dodatkowo dla osób, które zajmą I, II i III miejsce przewidziano nagrody pieniężne. Fundatorami nagród są Poczta Polska i Fundacja Pocztowy Dar.

Zwycięskie prace będą promowane przez organizatorów i partnerów konkursu, w tym Fundację Integracja. Na stronach www.integracja.org, www.niepelnosprawni.pl, w Magazynie „Integracja” oraz
w Centrach Integracji znajdzie się informacja o konkursie i jego wynikach.

Regulamin konkursu_ Formularz

Konkurs na projekt kartki pocztowej _regulamin

Sylwetki naszych Stypendystów

Przedstawiamy sylwetki pięciu stypendystów, którym wsparcie finansowe Fundacji pomaga rozwijać talenty i pasje. Środki finansowe pozyskane w ramach tegorocznej akcji 1% zostaną przeznaczone na pomoc kolejnym potrzebującym.

Ola Szopa

Ola Szopa

14-letnia uczennica gimnazjum, która może pochwalić się średnią ocen ok. 5,5. Trenuje akrobatykę, tenis i pływanie. Maluje farbami, uczęszcza na zajęcia z ceramiki, gra na gitarze i uczy się języków obcych.

W wolnym czasie pomaga potrzebującym jako wolontariusz Caritasu.

W 2013 roku zajęła I miejsce w VI mazowieckim konkursie na animacje komputerową „Moja pasja”, została laureatką Interdyscyplinarnego Kuratoryjnego Konkursu dla Szkół Podstawowych „Korczak – wielki przyjaciel dzieci” oraz otrzymała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie matematycznym „Albus”.

Ola jest dwukrotną stypendystką Fundacji Pocztowy Dar. Dzięki temu może  swobodnie rozwijać się w interesujących ją dziedzinach i zdobywać nowe tytuły.

Sandra Chorąży

Sandra Chorąży

15-letnia uczennica szkoły muzycznej II stopnia na wydziale wokalnym. Śpiewa i pisze teksty do swoich piosenek.

W 2013 r. zajęła III miejsce na Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty, śpiewając piosenkę „Liryka, liryka” z Grzegorzem Turnauem. Sandra zdobywała nagrody również w ubiegłych edycjach tego konkursu (2009 – 2011). Została także zaproszona do projektu Anioły niebios (nagrania teledysków z gwiazdami estrady).

W wolnym czasie lubi jeździć konno (przygotowuje się do startu w zwodach), gotować i pływać.

Stypendystka Fundacji Pocztowy Dar nie widzi od urodzenia. Stypendium Fundacji jest dla niej wyróżnieniem, nagrodą oraz zachętą do podejmowania nowych wyzwań.

Sandra marzy, aby w przyszłości dostać się na studia muzyczne. Muzyka jest tym, co daje jej prawdziwe szczęście.

Monika Bodziak

Monika Bodziak

Śpiewająca siedemnastolatka, która wygrywa konkursy i festiwale wokalne w całej Polsce. W ubiegłym roku zajęła I miejsce na III Festiwalu Piosenki Polskiej i Anglojęzycznej „O’beeBOK”  organizowanym przez Białołęcki Ośrodek Kultury w Warszawie. Była trzecia na VI Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Lubelski Talent” oraz III miejsce na XIX Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Białe 2013”. Monika jest jednym z szesnastu „Diamentów Lublina” 2013 roku ─ to konkurs, którego celem jest promowanie młodych, uzdolnionych wokalnie uczniów lubelskich szkół.

Uczennica LO w Lublinie oraz Studia Wokalnego Fever, w którym uczy się śpiewu. Gra na gitarze i fotografuje. Stypendium Fundacji Pocztowy Dar pomaga jej rozwijać pasje.

Pochodzi z muzykalnej rodziny i muzyka towarzyszyła Jej od zawsze. W przyszłości chciałaby zostać piosenkarką lub nauczycielką  śpiewu.

Michał Kłosek

Michał Kłosek

Michał ma 15 lat i posiada wiele zainteresowań: recytacja, pływanie, matematyka, biologia, literatura i narty.  Jego prawdziwą  pasją jest jednak karate tradycyjne. Trenuje od przedszkola. Początkowo miała to być tylko zabawa, z czasem zajęcia stały się dla Michała prawdziwą szkołą życia. Karate uczy szacunku dla innych, umiejętności współpracy, zdrowej rywalizacji, pokory, wytrwałości i  skromności.

Michał trenuje średnio cztery razy w tygodniu. Poza tym w czasie ferii zimowych i wakacji  wyjeżdża z klubem na zgrupowania. Nie przeszkadza mu to osiągać bardzo dobrych wyników w nauce.

Jest wielokrotnym medalistą oraz uczestnikiem zawodów międzynarodowych, krajowych i wojewódzkich. Osiągnięcia Michała z ubiegłego roku to: Puchar Europy w Karate Tradycyjnym (kategoria dzieci), brązowy medal na Mistrzostwach Świata w Pradze w Karate FUDOKAN (członek Kadry Narodowej) oraz dwa złote i dwa srebrne medale na Mistrzostwach Europy w Karate Tradycyjnym (najmłodszy reprezentant Polski).  Wygrana w czasie Mistrzostw Europy dała mu najlepszy wynik wśród startujących zawodników.

Wojciech Zieliński

Wojciech Zieliński („Przekaz ku przyszłości – kontynuacja”)

Pasją Wojtka od zawsze były nauki ścisłe. Ma 20 lat, a już otrzymuje bardzo atrakcyjne propozycje pracy z renomowanych firm. Zdecydował się kontynuować naukę i rozpoczął studia na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Uczestniczył w zawodach okręgowych olimpiady informatycznej oraz olimpiady lingwistyki matematycznej. Zajął I miejsce w międzynarodowym konkursie organizowanym przez Uniwersytet Nawarry. Dużym osiągnięciem Wojtka jest udział w międzynarodowym konkursie programistycznym High School Programming League. Podczas rywalizacji młodych programistów, w której wzięło udział 95 szkół z 13 krajów, drużyna Wojtka zajęła drugie miejsce. On sam znalazł się w najlepszej piątce w klasyfikacji indywidualnej.

Dwukrotnie reprezentował  swoją ówczesną szkołę (Liceum Akademickie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) podczas obrad Europejskiego Parlamentu Młodzieży Krajów Nadbałtyckich w Gdańsku i Kopenhadze.

Inne pasje Wojtka to: siłownia, piłka nożna, żeglarstwo i narciarstwo.

W najbliższym czasie planuje z jak najlepszym wynikiem zdać egzaminy na studiach oraz poznać bliżej kilka wybranych języków oprogramowania.

Stypendium Fundacji Pocztowy Dar, które otrzymał już dwukrotnie  (w tym „Przekaz ku przyszłości – kontynuacja”), jest dla niego wsparciem i nagrodą za dotychczasowe osiągnięcia.

„Gotujemy się do pracy” – integracyjno-społeczne warsztaty kulinarne

Fundacja Pocztowy dar wsparła organizację projektu „Gotujemy się do pracy” – integracyjno-społecznych warsztatów kulinarnych organizowanych przez Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepełnosprawnych „Res Sacra Miser” z siedzibą w Gościeradowie oraz Warsztat Terapii Zajęciowej przy DPS w Gościeradowie.
Warsztaty odbywały się we wrześniu i październiku 2013 r. Projekt adresowany był do osób z niepełnosprawnością – uczestników zajęć Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gościeradowie.
Przedsięwzięcie „Gotujemy się do pracy” to cykl warsztatów kulinarnych, którego głównym celem było zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych – uczestników projektu, poprzez naukę przygotowywania prostych potraw, obsługiwania się sprzętem AGD oraz dokonywania zakupów wg przepisów na różne potrawy. Umiejętności zdobyte w ten sposób pomagają też w codziennej egzystencji osób uczestniczących w Warsztatach.
Pocztowy dar sfinansował zakup drobnego sprzętu kuchennego niezbędnego do prowadzenia Warsztatów Kulinarnych dla osób niepełnosprawnych m.in. naczyń, sokowirówki czy kombiwaru. Przedmioty te będą służyć podopiecznym SWON-u także po zakończeniu akcji.
Poniżej prezentujemy zdjęcia z Warsztatów.
warsztaty 2 awarsztaty 1 awarsztaty 3 awarsztaty 4warsztaty 5

Wsparliśmy organizację XI Ogólnopolskiego Integracyjnego Pleneru Artystycznego – Osieki 2013

W dniach 18 – 20 września 2013 roku odbył się w Osiekach XI Plener Artystyczny, zorganizowany przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie. Fundacja Pocztowy Dar współfinansowała ten projekt.

plener 1

Priorytetowym celem Pleneru jest zapoznanie dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych z metodami wyrażania uczuć poprzez sztukę, a także przeciwdziałanie dyskryminacji i izolacji z jednoczesnym promowaniem pozytywnych postaw. Pomostem między tymi światami jest sztuka, która znosi bariery istniejące wśród ludzi.

Integracyjny Plener Artystyczny w Osiekach odbył się 18, 19 i 20 września 2013 roku – to już XI edycja imprezy, która wzbudza ogromne zainteresowanie i wiele pozytywnych emocji w środowisku profesjonalnych artystów, lokalnych mediów, władz samorządowych oraz samych adresatów Pleneru – osób niepełnosprawnych. Początkowo akcja miała charakter lokalny i obejmowała działaniami drobną grupę uczestników. W miarę upływu czasu, wzrostu poziomu doświadczenia Organizatorów oraz ogromnej rzeszy zainteresowanych, zwiększył się zarówno zasięg terytorialny, liczba osób uczestniczących w imprezie, jak i czas trwania – z jednego do trzech dni. W Plenerze, który od kilku edycji odbywa się w malowniczym dworku w Osiekach, uczestniczyło blisko dwieście osób dorosłych, młodzieży i dzieci z niepełnosprawnością intelektualną wraz z opiekunami, a także wielu profesjonalnych artystów.

plener 2

Fundacja Pocztowy Dar, dla której jednym z celów statutowych jest pomoc osobom niepełnosprawnym, wsparła finansowo organizację przedsięwzięcia. Akcje tego typu przeciwdziałają wykluczeniu niepełnosprawnych, dają im szansę rozwoju i nauki, a przede wszystkim są niepowtarzalną okazją do integracji. Obcowanie ze sztuką jest również metodą terapeutyczną – doświadczenie pozwoliło Organizatorom na wypracowanie nowatorskich i efektywnych metod edukacji i rehabilitacji młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, przy pomocy sztuki. Dzięki temu młodzi ludzie poznają i doskonalą umiejętności związane z wyrażaniem siebie, swoich opinii i emocji. Nowe umiejętności zdobywają także terapeuci, którzy na co dzień pracują z nimi w placówkach.

warsztaty 3

Podczas trzech dni Pleneru artyści i podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej, Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Ośrodków Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczych z całej Polski brali udział w warsztatach malarskich, fotograficznych, tanecznych, teatralnych, muzycznych, a także w zajęciach z kreacji filmowej i mody.
Do wrześniowego Pleneru możemy powrócić dzięki pracom Uczestników i fotografiom dokumentującym wydarzenie. Pozostały też miłe wspomnienia – do zobaczenia za rok!

Przekaż 1% podatku na Fundację

Podaruj coś, co i tak oddajesz, co nic Cię nie kosztuje.

Przekaż 1% podatku
Wystarczy, że wpiszesz do swojej deklaracji podatkowej:
K R S 0 0 0 0 3 7 0 2 1 6
Fundacja POCZTOWY DAR

Przekaż 1% podatku podopiecznym Fundacji „Pocztowy Dar” – pobierz darmowy program do rozliczenia PIT
Jesteśmy fundacją korporacyjną Poczty Polskiej. Rozpoczęliśmy działalność w 2011 r., a od grudnia 2012 r. posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego.

Podopiecznymi Fundacji są dzieci i młodzież (uczniowie szkół podstawowych, średnich, gimnazjów) – Pocztowy Dar ma już 208 stypendystów. Oprócz tego wspieramy osoby chore i niepełnosprawne, pracowników Poczty Polskiej oraz ofiary klęsk żywiołowych i katastrof (pracowników Poczty i ich rodziny).

Szczegółowe informacje na temat naszych projektów znajdują się w zakładce „Działalność”.
W 2013 r. podatnicy po raz pierwszy mogli przekazać na rzecz Fundacji 1% swojego podatku. Uzyskaliśmy 6018 zł ─ kwota ta została przeznaczona na wykupienie 56 godzin rehabilitacji dla dwójki dzieci: Aleksandry i Gabrieli oraz zakup leków dla Łukasza. W imieniu naszych podopiecznych serdecznie dziękujemy.

Potrzeby Fundacji są bardzo duże. Każdego roku zgłasza się do nas coraz więcej osób, które potrzebują wsparcia. Każda dodatkowa złotówka to możliwość ufundowania kolejnego stypendium, zakupu następnego wózka, leków niezbędnych do życia czy rehabilitacji chorego dziecka.

Aby wesprzeć Fundację, wystarczy w deklaracji podatkowej wpisać: KRS 0000370216 Fundacja „Pocztowy Dar” lub wypełnić PIT, korzystając z bezpłatnego programu dostępnego na naszej stronie.

Za każdy dar serca dziękujemy już dziś. Przypominamy, że pomoc w postaci 1% nic Państwa nie kosztuje.

Pobierz program PIT